Išvažiuojamasis LKLMS valdybos posėdis

2019 – 02- 02 d. Kauno jėzuitų gimnazijoje vyko išvažiuojamasis LKLMS valdybos posėdis.

Kalbėta apie LKLMS veiklos gaires ir darbus ( M. Grigaitis), svarstyta situacija dėl VBE vertintojų (L. Kaupienė, klausimai NEC`ui apie VBE vertinimą ir vertintojus). Aptarti bendradarbiavimo su tėvų organizacijomis (pranešėja L. Bručkienė) bei lietuvių kalbos ir literatūros mokytojais įvairiuose regionuose klausimai (pranešėjai J. Slavinienė ir P. Gedvilas), diskutuota apie lietuvių kalbos mokymo problemas profesinėse mokyklose (D. Trijonienė, Z. Kuncienė). Svarstytas klausimas dėl valstybinio brandos egzamino vertinimo instrukcijos koregavimo (N. Bartašiūnienė), nutarta teikti pasiūlymą dėl egzamino rašinio struktūros vertinimo. Svarstyti bei teikti pasiūlymai dėl etatinio darbo apmokėjimo lituanistams (L. Bručkienė), pasiūlymai dėl lapkričio mėn. planuojamos konferencijos (L. Cholinienė).

Pateikta statistinė informacija apie LKLMS narius (pranešėjas P. Gedvilas), diskutuota dėl svetainės ir dalijimosi gerąja mokytojų patirtimi, bendradarbiavimo galimybių.

Daugiausia dėmesio skirta LKLMS pasiūlymams dėl Bendrojo ugdymo mokyklos kaitos gairių tobulinimo (pranešėjai M. Grigaitis ir A. Šileris, raštas bus paskelbtas vėliau svetainėje)

Akimirkos iš posėdžio: